Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Data ultimei actualizări: decembrie 2018

Zugravu N.E. Mihaela Întreprindere Individuala („Hira Design”) se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor.

Datele personale sunt prelucrate în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”).

Cine este responsabil de datele dumneavoastră cu caracter personal?

Zugravu N.E. Mihaela Întreprindere Individuala („Hira Design”) este operatorul de date cu adresa in comuna Manastirea, judetul Calarasi, 917170, office@hiradesign.ro.

Ce informații colectează Hira Design prin intermediul website‑ului său?

Hira Design poate prelucra următoarele date personale ale utilizatorilor pagini web  prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, data nașterii, sexul, masurile necesare pentru efectuarea obiectelor vestimentare și numărul cardului de credit (PAN+CVV2), în conformitate cu standardele PCI DSS sau numărul contului (furnizat de client în caz de returnare) atunci când utilizatorul vizitează site-ul, se înregistrează, plasează o comandă online, contactează Hira Design sau participă la promoții sau sondaje Hira Design.

Hira Design poate prelucra si date de categorii speciale cu caracter personal in conformitate cu Articolul 8 RGDP. Hira Design prelucrează astfel de date personale in situația in care efectuează comenzi ale clienților cu copii. In acest sens, Hira Design prelucrează datele referitoare la masurile copiilor pentru efectuarea produselor comercializate pe site. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare se va face numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Informații înregistrate de jurnal

Serverele înregistrează automat informațiile trimise de browserul dumneavoastră ori de câte ori vizitați un website. În aceste jurnale ale serverelor pot apărea informații precum data și ora la care ați vizitat website-ul, adresa dumneavoastră IP (Internet Protocol), precum și tipul, limba și dimensiunea ecranului browserului și unul sau mai multe module cookie care ajută la identificarea acestuia. Aceste jurnale sunt păstrate pentru o perioadă maximă de șase luni și, ulterior, sunt șterse. Informațiile colectate de Hira Design sunt utilizate numai pentru elaborarea de statistici agregate privind utilizarea acestui website și în scopuri legate de întreținere și securitate.

Informații personale comunicate prin intermediul website-ului sau prin poșta electronică

Colectăm date cu caracter personal suplimentare numai cu consimțământul dumneavoastră, de exemplu o adresă de e-mail în cazul în care doriți să vă înscrieți pe o listă de distribuție. Paginile relevante oferă mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm.

In ce scop folosește Hira Design datele personale?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Gestionarea și derularea înregistrării pe SITE.
 • Gestionarea și derularea cumpărăturilor online. Utilizăm datele personale ale clientului pentru a procesa și pentru a-i livra comanda, pentru a-l informa prin intermediul poștei electronice și/sau prin SMS în legătură cu situația comenzii sale.
 • Gestionarea și trimiterea de date privind promoțiile exclusive, cu ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului, intereselor și necesităților persoanei interesate în calitate de client, prin intermediul adresei de e-mail, SMS-urilor sau poștei convenționale. Trimiterea acestor informații presupune elaborarea de profiluri ale utilizatorilor, elaborare care constă în utilizarea datelor personale, a istoricului cumpărăturilor, dacă este cazul, precum și a informațiilor privind navigarea pe SITE pentru a evalua anumite aspecte legate de preferințele personale cu obiectivul de a le oferi comunicări comerciale adecvate profilului.
 • Se vor personaliza în funcție de client comunicarea conținutului, produsele sau serviciile, în funcție de interesele sale. Pentru a gestiona comunicările, consultați secțiunea „Abonamente” din Contul meu.
 • Gestionarea serviciului de notificări în cazul în care un anumit articol de îmbrăcăminte este disponibil pe SITE.
 • Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale vânzării: bon digital, factură aferentă vânzării.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Executarea contractului
 • Temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate care sunt colectate este executarea contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, persoana interesată este obligată să furnizeze datele necesare pentru executarea acestuia. În cazul în care nu ne furnizează aceste date, nu va fi posibilă efectuarea vânzării-cumpărării.
 1. Obligațiile legale
 • Gestionarea și emiterea facturii pentru vânzare se bazează pe obligația legală a HIRA DESIGN în relația sa cu clienții.
 1. Consimțământul

Anumite date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de Hira Design pe baza consimțământului dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate odată ce v-ați retras consimțământul, dar prelucrarea lor anterioară va rămâne legală.

În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi consimțământul acesteia, în cazul în care s-au prestat:

 • Gestionarea înregistrării pe SITE.
 • Gestionarea trimiterii de informații privind promoțiile exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului persoanei interesate.
 • Gestionarea serviciului de notificări de disponibilitate a articolelor pe SITE.
 • Gestionarea și emiterea următoarelor documente doveditoare ale vânzării: bon digital.
 • Gestionarea efectuării comenzilor pe masurile clienților si ale copiilor clienților, acolo unde este aplicabil.
 1. Interes legitim
 • Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că SITE-UL nostru rămâne sigur, precum și pentru a ajuta Hira Design să înțeleagă necesitățile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor și, prin urmare, să își îmbunătățească serviciile, produsele și mărcile. Toate aceste acțiuni se realizează în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție a clientului și al asigurării unei experiențe de navigare și cumpărare unice.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Angajații Hira Design au acces la datele dumneavoastră personale.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. In cazul in care se vor transfera date personale in străinătate, Hira Design va solicita consimtamantul dumneavoastră.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de a accesa și a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor si de a solicita ștergerea acestora.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul la adresa office@hiradesign.ro.

Totodată, aveți dreptul de a contacta în orice moment Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de prelucrare a datelor personale, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de prelucrare a datelor personale.

 

PRIVACY POLICY

Last update: December 2018

Zugravu N.E. Mihaela Întreprindere Individuala („Hira Design”)  is committed to user privacy.

All personal data is processed in line with principles according to the applicable law on data protection in Romania, including the provisions of the General Data Protection Regulation 2016/679/EU on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).

Who is responsible for your personal data?

Zugravu N.E. Mihaela Întreprindere Individuala („Hira Design”) is the controller of your personal data with the address in comuna Manastirea, judetul Calarasi, 917170, office@hiradesign.ro.

What information does the Hira Design collect through this website?

Hira Design may process the following personal information from users of the Hira Deisgn website through the corresponding forms: name, e-mail address, postal address, telephone number, date of birth, gender and credit card (PAN+CVV2) in compliance with PCI DSS standards or bank account number (provided by the customer in the case of refunds) when the user visits the WEB, registers, places an online order, contacts Hira Design or participates in Hira Design promotions or questionnaires.

In addition, Hira Design may process special categories of personal data according to Article 8 GDPR. Hira Design processes these data as regards the measurements of children of clients in order to produce the clothing item ordered by the client. Where the child is below the age of 16 years, such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.

Log information

Servers automatically record information that your browser sends whenever you visit a website. These server logs may include information such as the date and time of your visit, your Internet Protocol address, browser type, browser language, browser screen size, and one or more cookies that identify your browser. Such logs are stored for a maximum of ten months and then deleted. The information the Hira Design collects is only used to compile statistics, on an aggregate basis, on the usage of this site and for maintenance and security purposes.

Personal information communicated via the website or by email

We collect further personal data only with your consent, such as an email address if you wish to sign up to a mailing list. The relevant pages provide more information about the personal data we collect.

Purposes of processing personal data

We will process your personal data for the following purposes:

 • To manage and execute the registration on the WEB.
 • To manage and execute online purchasing. We use the personal information of the customer to process and deliver their order, and inform them by e-mail and/or SMS of the status of their order.
 • To manage and send information on exclusive promotions, latest news and personalised information adapted to the profile, interests and needs of the interest party as a customer via e-mail, SMS or ordinary mail. The sending of this information will involve the drafting of user profiles, which consists of using the personal data, the history of their purchases, if applicable, and the browsing information on the WEB to evaluate certain aspects related to their personal preferences, in order to offer them commercial notifications adapted to their profile.
 • The content, products or services will be personalised to the customer in the communications, in accordance with their interests. To manage the notifications, consult the ‘Subscriptions’ section in My account.
 • To respond to the exercise of data protection rights, queries and complaints.
 • To manage the notification service for when a certain garment becomes available on the WEB.
 • To manage and issue accreditation of sale documents: e-receipt, sales.

Legal basis of processing personal data

 1. Execution of the contract
  The legal basis for processing the personal data of the interested party which is collected is the execution of the sale and purchase agreement. In this regard, the interested party is obliged to provide that data necessary for its execution. If we are not provided with this data, the sale and purchase cannot be executed.
 2. Legal obligations
  The management and issue of the sales invoice is based on the legal obligation of Hira Design in its relationship with its customers.
 3. Consent
  Some Personal data are collected and processed by Hira Design based on your consent. You can withdraw your consent at any time. Your personal data will no longer be processed once you have withdrawn your consent but prior processing will remain lawful.

In relation to the following purposes, the legal basis for the processing of the personal data of the interested party will be the consent of the same, in cases where it has been given:

 • Management of the registration on the WEB.
 • Management of the sending of information on exclusive promotions, latest news and personalised information adapted to the profile of the interested party.
 • Management of the garment availability notification service on the WEB.
 • Management and issue of the following accreditation of sale documents: e-receipt.
 • Management of orders based on the measurements of clients and their children, if applicable.
 1. Legitimate interest
  Our legitimate interest consists of being able to guarantee that our WEB remains secure, and to help Hira Design to understand the requirements, expectations and degree of satisfaction of the users and, consequently, improve the services, products and brands. All these actions will be performed to improve the degree of satisfaction of the customer and guarantee a unique browsing and shopping experience.

Data retention

As a general rule, we will keep your personal data as long as you have an account on our website. You can request deletion of your personal data at any time. After this period, the personal data will be deleted from Hira Design systems.

Recipients of your personal data

Hira Design staff members have access to your personal data.

The personal data of the interested party may be transferred/communicated to the following addressees:

 • shipping companies
 • banks and payment service providers
 • insurance companies
 • IT providers
 • Public Administrations and Bodies whenever required by the tax, employment, Social Security or any other applicable legislation.

We process your personal data in Romania. However, if necessary to transfer your personal data to another country, this will only be made with your consent.

Data Security

The website uses data security technologies to prevent any unauthorised access to data and guarantee data confidentiality.

In addition, any transaction performed via the WEB will be executed via secure payment systems.

Hira Design has adopted technical and organisational measures necessary to guarantee the security and integrity of the personal data it processes, and to prevent the loss, alteration and/or access of the same by unauthorised third parties. However, we cannot guarantee that transfers of data through social and public networks are safe. We cannot be responsible of vulnerabilities of systems that are outside our control.

Data subject rights

You have the right to access and rectify your personal data, to restrict the processing of your data and, under certain conditions, to ask for your data to be deleted.

You can exercise your rights by contacting the controller at office@hiradesign.ro.

Furthermore, you have the right to contact the data protection supervisory authority at any time about the processing of your personal data at Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.